Informácie pre fyzické osoby k miestnym daniam a poplatku za komunálne odpady na rok 2016

Na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a schváleného Všeobecne záväzného nariadenia obce Pukanec č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vám oznamujeme nasledovné zmeny, ktoré sa týkajú miestnych daní a poplatku za komunálne odpady v roku 2016:

Čítaj viac …

Zaradené v Komunálny odpad | Zanechať komentár

Evidencia hrobových miest

Aktualizácia “ZOZNAMU HROBOVÝCH MIEST“, pri ktorých nie je známy nájomca hrobových miest, prípadne nie je nájom evidovaný.

Zaradené v Správa cintorína | Zanechať komentár

Zber veľkoobjemového odpadu

Zber veľkoobjemového odpaduObecný podnik služieb v Pukanci v súlade so Všeobecne záväzným nariadeným obce Pukanec, organizuje v našej obci jarný zber veľkoobjemového odpadu.

Zber veľkoobjemového odpadu bude prebiehať v obci v dňoch
od 5. októbra t.j. od pondelka do 10. októbra t. j. do soboty 2015.
Občania v týchto dňoch majú možnosť vyložiť si veľkoobjemový odpad pred svoj dom, odkiaľ im bude postupne pracovníkmi Obecného podniku služieb odpad odvezený.

 • 5.október 2015 t.j. /v pondelok ulice: Štiavnická cesta, Nová ulica, Pažiť, Za školou, Slúková brána, Hrnčiarska cesta, Potočná,
 • 6.október 2015 t.j. /v utorok ulice:Kúty, Partizánska cesta, Červená cesta, Na žliabku, Krížna, Breznická cesta,
 • 7.október 2015, t.j. /v stredu ulice: Vodná ulica, SNP, Za múrom, Dlhá ulica, Námestie mieru, Krátka ulica, Viničná cesta,
 • 8.október 2015, t.j. /vo štvrtok ulice: Pod hradbami, Závoz, Čierne blato, Záhradná,
 • 9. október 2015, t.j. /v piatok ulice:Prieložná, Majere.Občania, ktorým nevyhovuje zber odpadu v pracovných dňoch, majú možnosť tento odpad zaviezť na ulicu Čierne blato do areálu zberného dvora, dňa 10. október 2015 t.j. v sobotu, v čase od 13.hodiny do 15. hodiny.

Do veľkoobjemového odpadu je možnosť dávať predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.
Do veľkoobjemového odpadu nepatrí odpad, ktorý je možné odovzdať podľa kalendára zvozu ako triedený separovaný odpad – plasty, papier, sklo, kovy, ďalej sem nepatrí komunálny odpad, nebezpečný odpad, ako sú obaly z farieb, olejov, žiarivky, batérie, akumulátory, ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy.
Prosíme občanov, aby rešpektovali uvedené pokyny.

Touto akciou Obecný podnik služieb v snahe zabrániť vzniku divokých skládok, umožňuje občanom zbaviť sa odpadu legálne a zdarma, bez rizika sankčného postihu.
Veríme, že túto možnosť využijete a prispejete spoločným úsilím k zvýšeniu čistoty obce, skrášľovaniu životného prostredia, čo by nemalo byť ľahostajné žiadnemu občanovi.

Obecný podnik služieb ďakuje za spoluprácu.
Podrobnejšie informácie budú poskytnuté na telefónnom čísle: 036/6393166, 0905560988

Zaradené v Komunálny odpad | Zanechať komentár

Čistenie a kontrola komínov

Obecný podnik služieb v Pukanci, oznamuje občanom, že dňa 25. a 28. septembra 2015 firma Palko z Levíc uskutoční v našej obci čistenie a kontrolu komínov v rodinných domoch a v ostatných nehnuteľnostiach. Občania môžu záujem o uvedenú službu nahlásiť osobne v Obecnom podniku služieb alebo na telefónnom čísle: 036/6393166.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Prečo separovať komunálny odpad

Prečo separovať komunálny odpad – prečítajte si viac.

Zaradené v Komunálny odpad | Zanechať komentár

Zber veľkoobjemového odpadu.

Zber veľkoobjemového odpaduObecný podnik služieb v Pukanci  v súlade so Všeobecne záväzným nariadeným obce Pukanec, organizuje  v našej obci jesenný zber veľkoobjemového odpadu.

Zber veľkoobjemového odpadu bude prebiehať v obci v dňoch
od 20. októbra t.j. od pondelka do 25. októbra 2014 t. j. do soboty.
Občania v týchto dňoch   majú možnosť  vyložiť si veľkoobjemový odpad pred svoj dom, odkiaľ im bude  postupne pracovníkmi Obecného podniku služieb odpad odvezený.

 • 20. október 2014 – t.j. v pondelok ulice: Štiavnická cesta, Nová ulica, Pažiť, Za školou,  Slúková brána, Hrnčiarska cesta, Potočná,
 • 21. október  2014 – t.j. v utorok  ulice: Kúty, Partizánska cesta, Červená cesta, Na žliabku, Krížna, Breznická cesta,
 • 22. október 2014 – t.j. v stredu ulice:Vodná ulica, SNP, Za múrom, Dlhá ulica, Námestie mieru, Krátka ulica, Viničná cesta,
 • 23. október 2014 – t.j. vo štvrtok ulice: Pod hradbami, Závoz, Čierne blato, Záhradná,
 • 24. október 2014 – t.j. v piatok: Prieložná, Majere.
  Občania, ktorým nevyhovuje zber odpadu v pracovných dňoch, majú možnosť tento odpad zaviezť na ulicu Čierne blato do areálu zberného dvora,  dňa 25.októbra 2014  t.j. v sobotu, v čase od 13.hodiny do 15. hodiny.

Do veľkoobjemového odpadu je možnosť dávať predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.
Do veľkoobjemového odpadu  nepatrí odpad, ktorý je možné odovzdať  podľa kalendára zvozu  ako triedený separovaný odpad – plasty, papier, sklo, kovy, ďalej sem nepatrí  komunálny odpad, nebezpečný odpad, ako sú obaly z farieb, olejov, žiarivky, batérie, akumulátory, ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy.
Prosíme občanov, aby rešpektovali uvedené pokyny.

Touto akciou Obecný podnik služieb v snahe zabrániť vzniku divokých skládok, umožňuje občanom zbaviť sa odpadu legálne a zdarma, bez rizika sankčného postihu.
Veríme, že túto možnosť využijete a prispejete spoločným úsilím   k zvýšeniu čistoty obce, skrášľovaniu životného prostredia, čo by nemalo byť ľahostajné žiadnemu občanovi.

Obecný podnik služieb ďakuje za spoluprácu.
Podrobnejšie informácie budú poskytnuté na telefónnom čísle: 036/6393166, 0905560988

Zaradené v Zber veľkoobjemového odpadu | Zanechať komentár

Upozornenie – výpoveď z NZ – cintorín

      Obecný podnik služieb, ako správca cintorínov v Pukanci, vyzýva majiteľov hrobových miest, ktorí nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, aby tak urobili čo v najkratšom čase.

       Táto povinnosť vyplýva z platného Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2011 s účinnosťou od  16.5.2011 – určuje to Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Pukanec v § 4  a taktiež zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v § 21, účinný od 1.1.2011.

       Povinnosťou nájomcov je uzatvoriť nájomnú zmluvu a zaplatiť nájom za hrobové miesto, inak mu bude po zákonom stanovenej dobe, t.j. 3 roky – § 22 ods. 8 zákona o pohrebníctve,

od 1.6.2015 hrobové miesto zrušené

(trojročná úložná doba).

 Upozornenie na zrušenie hrobových miest je vyvesené

od 20.5.2012 na tabuli na miestnom cintoríne.

        Keďže nie je známy nájomca hrobového miesta (nie je uzatvorená nájomná zmluva), toto upozornenie je podľa zákona o pohrebníctve „Výpoveď nájomnej zmluvy“ – § 22 ods. 3. písm. c) a ods. 8.

Zaradené v Správa cintorína | Zanechať komentár

Výzva – Starý cintorín

Vyzývame pozostalých, ktorí majú záujem o zachovanie hrobového miesta na Starom cintoríne, a teda aj zaplatenie cintorínskych poplatkov, aby údaje o zomrelých, o mieste hrobou a o poplatníkovi nahlásili na Obecný podnik služieb, ktorý je správcom miestnych cintorínov,  osobne alebo telefonicky, kde im budú poslytnuté bližšie informácie.

Virtuálne cintoríny sú umiestnené na portáli www.cintoriny.sk spoločnosti TOPSET – Nový cintorín na adrese www.pukanec.cintoriny.sk a Starý cintorín na adrese www.pukanec.starycintorin.sk

Tel. kontakt: 036/6330960

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Zámer č.2/2013-2

Zámer č. 2/2013-2  obce Pukanec – priamy odpredaj svojho majetku
a výzva na predloženie cenových ponúk

Pásový traktor DT-75 – foto
Univerzálny nakladač UN-053 – foto

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Poplatky TKO

Vážení občania !

Rozhodnutia o poplatkoch za TKO na rok 2013  si môžete prísť prevziať ako aj zaplatiť na  Obecnom podniku služieb, v pondelok – piatok v čase úradných hodín.
Ďakujeme.

Tlačivá na stiahnutie potrebné k Poplatkom za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sú k dispozícii v sekcii Poplatky TKO.

Informácie:
036/639 30 15
036/639 31 66
036/633 09 60
0911/560 988

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár