Jarný zber veľkoobjemového odpadu

Vážení občania,

Obecný podnik služieb v Pukanci,  v súlade so Všeobecne záväzným nariadeným obce Pukanec, organizuje v našej obci JARNÝ zber veľkoobjemového odpadu.

Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční v obci v dňoch od 31.marca 2014 (pondelok) do 7.4.2014 (pondelok).

Občania v týchto dňoch si majú možnosť vyložiť veľkoobjemový odpad pred svoj dom, odkiaľ im bude postupne pracovníkmi Obecného podniku služieb odvezený.

Harmonogram odvozov :

31.marec 2014 (pondelok)  ulice:

Štiavnická cesta, Nová ul., Pažiť,  Za školou, Slúková brána, Hrnčiarska cesta,

Potočná, Pod hradbami

1. apríl 2014 (utorok) ulice:

Kúty, Partizánska cesta, Červená cesta, Na žliabku, Krížna, Breznická cesta, Prieložná cesta,

2. apríl 2014 (streda) ulice:

Vodná, SNP, Za múrom, Dlhá, Námestie mieru, Krátka, Viničná cesta

3. apríl 2014 (štvrtok) ulice:

Čierne blato, Závoz, Prieložná

4. apríl 2014 (piatok) ulice:

Záhradná, Majere

Občanom, ktorým nevyhovuje zber odpadu v pracovných dňoch, majú možnosť tento odpad zaviesť na ulicu Čierne blato do areálu zberného dvora

 v sobotu 5. apríla 2014 v čase od 13 – 15. hodiny.

Do veľkoobjemového odpadu je možnosť dávať predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.

Do veľkoobjemového odpadu nepatrí – komunálny odpad, nebezpečný odpad, ako sú obaly z farieb, olejov, žiarivky, batérie, akumulátory, ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy.

Touto akciou Obecný podnik služieb, v snahe zabrániť vzniku divokých skládok, umožňuje občanom zbaviť sa odpadu legálne a zdarma, bez rizika sankčného postihu.

Veríme, že túto možnosť využijete a spoločným úsilím prispejeme k zvýšeniu čistoty obce, skrášľovaniu životného prostredia, čo by nemalo byť ľahostajné žiadnemu občanovi.

Ďakujeme za spoluprácu.

Podrobnejšie informácie budú poskytnuté na telefónnom čísle: 036/6393166, 0905560988 alebo priamo v kancelárii Obecného podniku služieb.

V Pukanci, 17.3.2014

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa:
Názov: Obecný podnik služieb
Štatutárny zástupca: Bc. Miroslava Hruškovičová
Adresa: Za múrom 37, 935 05 Pukanec
IČO: 34041851
Kontaktné miesto: Obecný podnik služieb, Za múrom 37, 935 05 Pukanec

Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o VO

Predmet zákazky: Obstaranie traktorbágra 4×4 včítane leasingu a zákonného poistenia.
Výzva na predkladanie ponúk
Zverejnené: 25.11.2013

Informácia o otváraní ponúk – kritériá UVO

 

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Upozornenie – výpoveď z NZ – cintorín

      Obecný podnik služieb, ako správca cintorínov v Pukanci, vyzýva majiteľov hrobových miest, ktorí nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, aby tak urobili čo v najkratšom čase.

       Táto povinnosť vyplýva z platného Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2011 s účinnosťou od  16.5.2011 – určuje to Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Pukanec v § 4  a taktiež zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v § 21, účinný od 1.1.2011.

       Povinnosťou nájomcov je uzatvoriť nájomnú zmluvu a zaplatiť nájom za hrobové miesto, inak mu bude po zákonom stanovenej dobe, t.j. 3 roky – § 22 ods. 8 zákona o pohrebníctve,

od 1.6.2015 hrobové miesto zrušené

(trojročná úložná doba).

 Upozornenie na zrušenie hrobových miest je vyvesené

od 20.5.2012 na tabuli na miestnom cintoríne.

        Keďže nie je známy nájomca hrobového miesta (nie je uzatvorená nájomná zmluva), toto upozornenie je podľa zákona o pohrebníctve „Výpoveď nájomnej zmluvy“ – § 22 ods. 3. písm. c) a ods. 8.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Zber veľkoobjemového odpadu

Vážení občania,

            Obecný podnik služieb v Pukanci,  v súlade so Všeobecne záväzným nariadeným obce Pukanec, organizuje v našej obci jesenný zber veľkoobjemového odpadu.

            Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční v obci v dňoch od 16.októbra (streda) do 21.októbra (pondelok) 2013.

            Občania v týchto dňoch si majú možnosť vyložiť veľkoobjemový odpad pred svoj dom, odkiaľ im bude postupne pracovníkmi Obecného podniku služieb odvezený.

Harmonogram odvozov :

16. október 2013 (streda) – ulice:

Štiavnická cesta, Pažiť,  Za školou, Slúková brána, Hrnčiarska cesta,

Potočná, Pod hradbami

17. október 2013 (štvrtok) ulice:

Kúty, Partizánska cesta, Červená cesta, Na žliabku, Krížna, Breznická cesta, Prieložná cesta,

18. október 2013 (piatok) ulice:

Vodná, SNP, Za múrom, Dlhá, Námestie mieru, Krátka, Viničná cesta

21. októbra 2013 (pondelok) ulice:

Záhradná, Čierne blato, Závoz, Majere

            Občanom, ktorým nevyhovuje zber odpadu v pracovných dňoch, majú možnosť tento odpad zaviesť na ulicu Čierne blato do areálu zberného dvora

 v sobotu 19. októbra 2013 v čase od 13 – 15. hodiny.

            Do veľkoobjemového odpadu je možnosť dávať predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.

            Do veľkoobjemového odpadu nepatrí – komunálny odpad, nebezpečný odpad, ako sú obaly z farieb, olejov, žiarivky, batérie, akumulátory, ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy.

            Touto akciou Obecný podnik služieb, v snahe zabrániť vzniku divokých skládok, umožňuje občanom zbaviť sa odpadu legálne a zdarma, bez rizika sankčného postihu.

            Veríme, že túto možnosť využijete a spoločným úsilím prispejeme k zvýšeniu čistoty obce, skrášľovaniu životného prostredia, čo by nemalo byť ľahostajné žiadnemu občanovi.

Ďakujeme za spoluprácu.

Podrobnejšie informácie budú poskytnuté na telefónnom čísle: 036/6393166, 0905560988

alebo priamo v kancelárii Obecného podniku služieb.

V Pukanci, 9.10.2013

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Výzva – Starý cintorín

Vyzývame pozostalých, ktorí majú záujem o zachovanie hrobového miesta na Starom cintoríne, a teda aj zaplatenie cintorínskych poplatkov, aby údaje o zomrelých, o mieste hrobou a o poplatníkovi nahlásili na Obecný podnik služieb, ktorý je správcom miestnych cintorínov,  osobne alebo telefonicky, kde im budú poslytnuté bližšie informácie.

Virtuálne cintoríny sú umiestnené na portáli www.cintoriny.sk spoločnosti TOPSET – Nový cintorín na adrese www.pukanec.cintoriny.sk a Starý cintorín na adrese www.pukanec.starycintorin.sk

Tel. kontakt: 036/6330960

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Zámer č.2/2013-2

Zámer č. 2/2013-2  obce Pukanec – priamy odpredaj svojho majetku
a výzva na predloženie cenových ponúk

Pásový traktor DT-75 – foto
Univerzálny nakladač UN-053 – foto

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Poplatky TKO

Vážení občania !

Rozhodnutia o poplatkoch za TKO na rok 2013  si môžete prísť prevziať ako aj zaplatiť na  Obecnom podniku služieb, v pondelok – piatok v čase úradných hodín.
Ďakujeme.

Tlačivá na stiahnutie potrebné k Poplatkom za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sú k dispozícii v sekcii Poplatky TKO.

Informácie:
036/639 30 15
036/639 31 66
036/633 09 60
0911/560 988

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Obecné kompostovisko

Obecný podnik služieb informuje občanov,
že od 19.11.2012 je  kompostovisko v areáli Lespolu (bývalý gáter)
prístupné v nasledovnom čase:
                       Pondelok:      od   8:00 do 11:00 hod.
                      Piatok:           od 13:00 do 15:00 hod.
                     Sobota:           od 13:00 do 15:00 hod.
Z dôvodu nepriaznivého počasia príde pracovník na kompostovisko
v uvedenom čase len po telefonickom nahlásení.
Telefonický kontakt –  0907 529 759  p. Gráfová.
Zaradené v Nezaradené | Označkované | Zanechať komentár

Oznam nájomcom hrobových miest na Starom cintoríne

Obecný podnik služieb – správca obecných cintorínov, týmto oznamuje nájomcom hrobových miest na Starom cintoríne, že 24.9.2012 Obecné zastupiteľstvo v Pukanci na svojom riadnom zasadnutí zrušilo Uznesenie č.8/2001 –OZ bod G, ktorým bol daný súhlas so začatím prác súvisiacich s likvidáciou Starého cintorína.

Pokračujte v čítaní

Zaradené v Nezaradené | Označkované | Zanechať komentár

Nové zberné nádoby

Obecný podnik služieb oznamuje občanom, že sú v obci dlhodobo umiestnené zberné nádoby na obuv, oblečenie, textil a hračky. Zberné nádoby sú umiestnené na parkovisku pri Obecnom podniku služieb a na sídlisku Záhradná.

Do zberných nádob je potrebné vhadzovať zabalené textílie, oblečenie, obuv a hračky. Kontajnery nie sú určené na nadrozmerný textilný odpad ako sú napríklad koberce, matrace, a taktiež silno znečistené textílie od motorového oleja.

Bližšie informácie poskytnú pracovníci Obecného podniku služieb osobne alebo na telefónnom čísle 036/6393166.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár