Úvod

Obecný podnik služieb v Pukanci je príspevkovou organizáciou obce, ktorý slúži predovšetkým na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb občanov nachádzajúcich sa na území obce a na prehĺbenie a rozšírenie hospodárenia v tých odvetviach a sférach činností, ktoré pre svoju povahu, rozsah a význam sú vhodnejšie na to, aby boli vykonávané v rámci obce a tak doplnili jej poslanie.

Obecný podnik služieb užíva a spravuje majetok, ktorý mu zverila do správy obec Pukanec v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce. Činnosť Obecného podniku služieb je zameraná na úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a je priamym subjektom vzťahov k rozpočtu obce a uhrádza svoje potreby a náklady z príspevku, ktorý dostáva z rozpočtu obce, a z prostriedkov získaných hospodárskou činnosťou. Jeho činnosť spočíva predovšetkým v plnení úloh vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a z hospodárskej činnosti. Hlavná činnosť zahŕňa povinnosť starať sa o komunálny odpad a separovaný zber, ďalej je to správa a údržba verejnej zelene, verejného osvetlenia, verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, cintorínov, rozhlasu, autobusových čakární, oprava obuvi.

Hospodárska činnosť zahŕňa správu vodovodu v miestnej časti Majere, práce a služby občanom, ako sú práce so stavebnými mechanizmami – prípravné práce pre stavbu, zemné, demolačné a výkopové práce, prevoz a predaj stavebného materiálu, kosenie, oranie záhrad.